Privacyverklaring van Juvama

Juvama B.V. hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd wanneer en waarom we persoonlijke informatie verzamelen, hoe we deze informatie gebruiken, de voorwaarden waaronder we deze informatie kunnen delen met anderen en hoe we deze informatie beveiligen. Deze privacyverklaring is van toepassing op al onze activiteiten ten behoeve van de verkoop, inkoop, marketing en uitvoering van offertes, contracten en afspraken met (potentiele) klanten en leveranciers. De verklaring is ook van toepassing op mensen die solliciteren bij Juvama.

Wie zijn wij?

Juvama ontwikkelt en levert RVS maatwerk producten. Ons bedrijf is gevestigd op Weteringshoek 26A, 5328 BN Rossum, Nederland en dit is zowel ons kantoor als productieadres. Juvama B.V. is dochteronderneming van S.A. Klarenbeek Beheer, tevens gevestigd op bovengenoemd adres. Juvama B.V. is gegevensbeheerder en u kunt per e-mail contact opnemen voor vragen over uw gegevensbescherming: info@juvama.nl

Wanneer verzamelen we persoonlijke gegevens over u?

 • Wanneer u reeds klant bent en gebruik maakt van onze producten of wanneer u interesse heeft in onze producten.
 • Wanneer u persoonlijk met ons communiceert; schriftelijk, mondeling, per telefoon, per email, via sociale media of via onze website

Doeleinden verzamelen en gebruiken van persoonlijke gegevens.

We verzamelen en gebruiken persoonlijke gegevens voornamelijk voor de uitvoering van verkoop en klantenservice. We verzamelen ook gegevens over leveranciers, sollicitanten en medewerkers van ons bedrijf.

Bent u een (potentiële) klant van ons dan gebruiken wij uw gegevens:

 • Om u de gevraagde informatie te sturen. Hiertoe kan informatie behoren over onze producten, diensten, prijzen of een eventuele overeenkomst.
 • Om te kunnen bepalen aan welke specificaties of wensen een bepaalde zaak of dienst dient te voldoen.
 • Om vlot en efficiënt met u te kunnen communiceren over de uitvoeringsaspecten van een (eventuele) overeenkomst.
 • Om te antwoorden op een contact- en of ander webformulier dat u op juvama.nl of convectorputrooster.nl hebt ingevuld.
 • Om opvolging te geven aan binnenkomende verzoeken (klantondersteuning, e-mails of telefoontjes)
 • Om te voldoen aan contractuele verplichtingen zoals opdrachtbevestiging, factuur, herinneringen en dergelijke.
 • Om contact met u op te nemen om uw mening te peilen over onze producten en diensten.

Bent u een (potentiële) leverancier of andere opdrachtnemer dan gebruiken wij uw gegevens:

 • Om te kunnen laten weten aan welke specificaties of wensen een bepaalde zaak of dienst wat ons betreft dient te voldoen.
 • Om een offerteaanvraag te kunnen doen.
 • Om een bestelling te kunnen plaatsen.
 • Om uw facturen te kunnen betalen.
 • Om en vlot en efficiënt met u te kunnen communiceren over de andere aspecten van de overeenkomst

Bent u een sollicitant dan gebruiken wij u gegevens:

 • Om uw sollicitatie verwerken.

U bent niet verplicht om ons uw persoonsgegevens te verstrekken. Als u ons geen of onvoldoende persoonsgegevens verstrekt, dan is het echter wel mogelijk dat wij aan de hiervoor genoemde werkzaamheden geen uitvoering kunnen geven.

Grondslagen voor de verzameling en ontvangst van persoonlijke gegevens

We verzamelen uw persoonsgegevens op basis van de volgende grondslagen:

Op basis van uitvoering overeenkomsten en contracten:

We gebruiken persoonlijke informatie om te voldoen aan onze verplichtingen die voortvloeien uit de opdrachten en overeenkomsten met (potentiele) klanten, partners en leveranciers.  Wanneer u contact met ons opneemt voor het opvragen van een offerte, vragen over producten, aanvragen via de websites, persoonlijk advies en benodigde service.  De gegevens die we van u verzamelen levert u zelf vrijwillig aan en zijn nodig om vlot en efficiënt met elkaar te kunnen communiceren.

Op basis van wettelijke verplichting:

Deze grondslag geldt voor de financiële en loonadministratie en geldt voor maximaal 7 jaar.

Op basis van toestemming:

Mondelinge en/of schriftelijke toestemming, de afgifte van een visitekaartje.

Nieuwsbrieven: op dit moment doet Juvama nog niet aan direct marketing en verzenden wij geen nieuwsbrieven. Indien Juvama dit in de toekomst toch wenst te gaan doen zullen wij u altijd eerst om toestemming vragen en ervoor zorgen dat u zich altijd af kunt melden.  De verzameling van persoonlijke gegevens op basis van toestemming van de betrokkene zal worden uitgevoerd door middel van “Toestemmingsformulieren” waarin toestemming wordt gedocumenteerd die de persoon heeft gegeven. Een persoonlijke toestemming zal altijd in onze systemen zijn opgeslagen en gedocumenteerd.

Welke type persoonlijke gegevens verzamelen we?

We verzamelen naam van uw bedrijf, voornaam of voorletters en achternaam (van uzelf), adres, e-mailadres en telefoonnummer. We kunnen ook opmerkingen en vragen verzamelen die we van u hebben ontvangen via (telefoon)gesprekken, e-mails, bijeenkomsten en andere communicatie en activiteiten. Via onze website kunnen we IP-adressen en op de site ondernomen activiteiten verzamelen.

Als u solliciteert bij Juvama verzamelen we de gegevens die u verstrekt tijdens de sollicitatieprocedure.

Juvama verzamelt of verwerkt geen specifieke persoonlijke gegevens zoals bekende unieke identificatiemiddelen of gevoelige persoonlijke gegevens.

Hoe lang bewaren we uw persoonlijke gegevens?

Juvama bewaart persoonlijke gegevens zolang als noodzakelijk is voor het doel waarvoor de persoonlijke gegevens zijn verzameld dan wel op grond van de wet is vereist.

Dit houdt in dat we uw persoonlijke gegevens gedurende een redelijke termijn na uw laatste interactie met ons behouden om een correcte dienstverlening te kunnen waarborgen. Wanneer de persoonlijke gegevens die we hebben verzameld niet meer nodig zijn, zullen we deze gegevens op een veilige manier verwijderen.

Uw rechten ten aanzien van uw persoonlijke gegevens

 • U hebt het recht om ons te vragen om uw eigen persoonsgegevens te mogen inzien.
 • U hebt het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens aan te vullen of om het wijzigen van onjuistheden.
 • U hebt het recht om te vragen om uw persoonsgegevens te wissen of te beperken tot gebruik wanneer Juvama deze gegevens niet meer hoeft te behouden.
 • U hebt het recht Juvama te vragen u uw persoonlijke gegevens te verstrekken en, indien mogelijk, deze informatie rechtstreeks door te geven aan een andere gegevensbeheerder.

Als u ontevreden bent over de wijze waarop uw persoonlijke gegevens zijn verwerkt kunt u in eerste instantie contact opnemen via info@juvama.nl.

Als u ontevreden blijft, hebt u het recht om voor een beslissing een rechtstreeks beroep te doen op uw nationale toezichthouder. Voor Nederland is dit Autoriteit Persoonsgegevens: autoriteitpersoonsgegevens.nl

Het gebruik van cookies en bakens

We gebruiken cookies en webbakens om informatie te verzamelen over uw navigatie op de websites van het bedrijf. Informatie over websitenavigatie omvat standaard informatie van uw webbrowser zoals het browsertype en de browsertaal, uw IP-adres en de uitgevoerde acties op de websites van het bedrijf zoals de bekeken pagina en de koppelingen waarop is gedrukt. Hierdoor zijn wij in staat structuur, navigatie en inhoud van de website zo gebruiksvriendelijk mogelijk voor u te maken en aan te passen aan uw persoonlijke behoeften, maar ook om veiligheidsbedreigingen en misbruik te detecteren en voorkomen. Als ze zelfstandig worden gebruikt kunnen cookies en webbakens u niet persoonlijk identificeren.

Voor cookies die derde partijen plaatsen en de mogelijke data die zij hiermee verzamelen, verwijzen wij naar de verklaringen die deze partijen daarover op hun eigen websites geven. Door de manier waarop internet en websites werken kan het zijn dat wij niet altijd inzicht hebben in de cookies die via onze website door derde partijen worden geplaatst. Dit is met name het geval als onze webpagina’s zogenaamde embedded elementen bevatten; dit zijn documenten, teksten, plaatjes of filmpjes die bij een andere partij zijn opgeslagen maar die op, in of via onze website getoond worden. (bijvoorbeeld Facebook of Googlemaps) .

Als u niet wilt dat er cookies worden geplaatst dan kunt u het opslaan daarvan tegengaan. Als u meerdere computers hebt en/of van meerdere browsers gebruik maakt dient u de cookies per computer en/of browser apart uit te schakelen. Als u de cookies ‘uitzet’ dan kunt u niet altijd van alle mogelijkheden van de site gebruik maken omdat cookies er onder andere voor zorgen dat een website correct wordt weergegeven en het bezoek gebruiksvriendelijk is

Komt u er niet uit? Check de help-functie van uw browser (Chrome, Internet Explorer, Firefox, Safari) en lees daar de uitleg hoe cookies te verwijderen

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.
 • We maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.
 • We maken gebruik van een virusscanner.
 • Alleen de noodzakelijke personen hebben toegang tot persoonsgegevens.

Met wie delen we uw gegevens?

We delen, verkopen, verhandelen of verhuren uw informatie met geen enkele derde partij zonder uw toestemming, met uitzondering van de hieronder beschreven doeleinden:

We geven eventueel  uw informatie door aan onze externe dienstverleners, onder-aannemers, productaanbieders met wie we samenwerken en andere gerelateerde organisaties. Dit kunnen partijen zijn die onderdelen, materialen en producten aan ons toeleveren of in onze opdracht werkzaamheden uitvoeren.

Verder maken wij gebruik van externe serverruimte voor de opslag van (delen van) onze financiële administratie en verkoop- en inkoopadministratie, waar uw persoonsgegevens een onderdeel van uitmaken.

We zullen uw persoonlijke gegevens vrijgeven als dit een wettelijke verplichting is en/of om gevolg te geven aan een gerechtelijke procedure, gerechtelijk bevel of juridische procedure. In dergelijke gevallen dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Wijziging van deze privacyverklaring

Juvama behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring op elk moment te wijzigen. De geldende versie is altijd beschikbaar op onze websites.

 

Gemaakt op 24-05-2018

Geen probleem te groot, wij gaan de uitdaging aan!

Neem direct contact op om jou wensen door te nemen.

Neem contact op